İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek ve atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

Firma olarak, sürekli gelişen, amacımız doğrultusunda işletmeye değer katan, etkinlik ve verimliliği sağlayan en önemli unsurun insan kaynağı olduğu bilincindeyiz. Mevcut ve gelecekte ki çalışanlarımızın; şirket kültürümüzle uyum sağlayarak, etik değerlere bağlı, konusuna hakim, takımdaş, kendisi ve çevresi ile barışık, güler yüzlü, hizmet ve müşteri odaklı düşünebilen kişiler olmasını hedeflemekteyiz.

Çalışanlarımızın sadece zamanını, fizik gücünü veya uzmanlığını değerlendirmek niyetiyle hareket etmeyip; onların aidiyet duygusunu, dürüstlüğünü, işe bağlılığını, düşüncesini, samimiyetini ve özverisini de kazanabilmeyi hedeflemekteyiz.

Amacımız tüm çalışanlarımızın, bu şirketin bir parçası olmanın ayrıcalık olduğunun bilincini taşımasını sağlamak, şirketimizi hedeflerine ulaştıracak katkılarını takdir etmek ve katılımlarının sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Misyonu:

Sektöründe öncü bir kuruluş olarak firmamız, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı oluşturmaktır. Firma olarak insan kaynakları misyonumuz, içinde bulunduğu  sektördeki diğer firmalara göre kendi alanındaki üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olunmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu:

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci:

Firmamızın başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz firma değerlerimiz doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır.

İşe alım sürecindeki ana hedefimiz kurum kültürünün ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip, firma değerlerini benimseyecek,  gelişime açık, dinamik, takım çalışmasını seven, şirketimizi geleceğe taşıyacak en uygun adayları bünyemize katmaktır.

Bu doğrultuda;
* Personel seçimi, en alt kademedeki çalışanlardan, en üst kademedeki yöneticilere kadar, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili bölümlerin işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. 
* Terfiler, mümkün olduğunca, iç kaynaklardan giderilmeye çalışılır. 
* İşe alım ve uygun pozisyona yerleştirmede; eğitim, tecrübe, kişisel özellikler, firma beklentileri ve görevin gerektirdiği yetkinlikler esas alınır. 
* İş İlanlarımıza başvurular; profesyonel insan kaynakları web sitelerinden ve şirketimizin web sayfasındaki insan kaynakları bölümünden başvuru yapılabilmektedir. 
* Başvuru formu üzerinden değerlendirilen adaylar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, ilk önce form üzerinden, akabinde telefon mülakatı yöntemiyle görüşülerek gerçekleştirilir. Eğer  bu süreçler başarıyla tamamlanırsa,  adaylar,  yüz yüze görüşme yapmak üzere Şirket ofisimize davet edilir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa pozisyonun gerektirdiği yöneticilerle nihai görüşme yapılır. 
* Yetkinlik bazlı değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylarla referans araştırması yapılır ve iş teklifinde bulunulur.
* Görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda pozisyon için uygun bulunmayan adaylara mail üzerinde bilgilendirme yapılır.
* Tüm mülakatlar firmamızın kurumsal kimliği çerçevesinde pozisyona uygun tekniklerle ve belli sistematik takip edilerek yapılır. 

Eğitim ve Geliştirme

Her bir çalışanımız şirketimizin gelişimine başarısına katkısının bilinciyle kişisel ve profesyonel gelişimini sağlayacak eğitimler ile desteklenmektedir.

Temel eğitim ve programlarımız; tüm çalışanlarımızın pozisyonlarına uygun olarak hazırlanmış olan Oryantasyon Programı ile şirket kültürüne, şirket içi uyuma, çalışma prensiplerine ve ihtiyaç duyabilecekleri tüm konular hakkında şirketimizin sunumu ile işe başlamaktadır.

Kariyer Gelişimi

Günümüzün rekabetçi pazar koşullarında firmamızın başarısının devamı için kendi liderlerimizi yetiştirebildiğimiz açık bir stratejiyle ilerliyoruz. Kilit pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek, organizasyonel yedekleme planları oluşturmak için firmamızda uyguladığımız bir kariyer gelişim sürecidir. Kariyer gelişimi, uzun dönemli stratejilerimize ve hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı geliştirebileceğimiz devamlı bir süreçtir.

Firmamız, çalışanlarının gelişimini sağlayan profesyonel bir iş ortamı oluşturarak kariyerlerine yön vermeyi amaçlamakta, hızla gelişen bir şirket olarak çalışanlarına geniş kariyer olanakları sunmaktadır.

İçeriden terfi sistemi aktif olarak işlemekte şirket içerisinde açılan yatay ve dikey kadroların doldurulmasında; işin gerektirdiği niteliklere sahip, kurumumuzun hedef ve değerleri ile özdeşleşmiş, performansı yüksek ve gelişime açık çalışanlara öncelik tanınmaktadır.
Kariyer imkânı sadece bir üst pozisyona atlamak değil aynı pozisyonda performansa bağlı olarak yetki ve sorumlulukların artması olarak ta değerlendirilmektedir. Ayrıca performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamaları sonucu olarak yılda iki kez terfi değerlendirilmesi yapılmakta bu nedenle mesleki ve kişisel gelişim sürekli hedeflenen kriterlerden biri olmaktadır.

Performans Yönetimi

Yenilikçi düşüncelere önem veren bir firma olarak firmamızın başarısı, tüm çalışanlarımızın üretkenliğine ve performansına bağlıdır. Performans yönetimi; hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyebilmemize, hedeflerimize odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerimizde başarılı olabilmemize olanak sağlamaktadır. Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimizde, firmanın stratejisi ve hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşılarak tüm çalışanlarımızın ortak bir hedefe koşması amaçlanmaktadır. Performans değerlendirmesinde sadece iş hedefleri değil kişinin firmamızın kültür, değer ve davranışlarına uygunluğu da değerlendirilmektedir.

Yetkinlik bazlı olarak işlemekte olan performans yönetim sistemi ile şirketimizin hedeflerine ulaşmasında çalışanlarımızın katkısının değerlendirilmesi, çalışanlarımızın gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının tespiti, kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması ve kariyer planlamasının yapılması için önemli bir rol oynamaktadır.

Tüm çalışanlarımızın performans düzeyleri yılda iki kez değerlendirilmekte bu sayede tüm çalışanlarımızın eşit ve aynı zamanında değerlendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Performans değerlendirme sistemimiz organizasyonel hedeflerin çalışanların hedefleri ile uyumlu hale getirilmesinde, eğitim ve ücretlendirmede önemli bir girdi olarak kullanılmaktadır.

Ücretlendirme ve Ek Menfaatler

Ücretlendirme ve ek menfaatler politikamız temel olarak, iş değerlerlendirmeyi hedef alan performansa dayalı, yüksek performansı ödüllendiren, adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Yılda bir defa Ocak ayında ücretlerimiz; performans, enflasyon ve piyasada hedeflediğimiz konumlanma doğrultusunda ayarlanır.

Çalışan Memnuniyeti
Çalışanlarımızın işlerinden ve şirketimizden beklentilerini anlamak insan kaynakları uygulamaları ve kendi yöneticileri hakkındaki fikir ve düşüncelerini almak ve bu anlayış çerçevesinde gelecek planlamalarımızı yapmak için yılda bir kez çalışan memnuniyet anketi yapılmak suretiyle çalışanlarımızın memnuniyet  düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.